วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ   นางสาว   รุจิเรข    หมายดี 

ชื่อเล่น   แคท

รหัส  551161098  

section  BH   วิชาเอก   วิทยาศาสตร์

วันเดือนปี เกิด    26  มกราคม  2537

เบอร์โทร  0827871292